Serigrafia Arbó

Avís legal

 
 
AVÍS LEGAL WEB
Versió  4  d'abril de 2023 Https: /Www. a r boser.  c om/ca
 

ÍNDEX                                                                                                                                       

< >Informació legal i acceptacióIdentificació del propietari del WebsitePropietat intel·lectual, industrial i framesCondicions d'ús  del WebsiteExclusió de responsabilitatProtecció de dades personalsÚs de cookiesComunicació d' activitats de caràcter il·lícit i  inadequat Modificació de l' Avís LegalLegislacióJurisdicciówww. arboser. com/ca, (en endavant 'Website') que SERIGRAFIA ARBO posa a disposició dels usuaris d'Internet.
 L'accés al Website és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel  proveïdor d'accés contractat pels usuaris. Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit.  Els serveis prestats per SERIGRAFIA ARBO amb caràcter general tenen el preu (IVA no inclòs) que s'indiqui  en la corresponent proposta de serveis i en cap s' ofereixen o presten a través del servei del portal.
En aquells casos i seccions que el nostre Website ofereixi serveis de Comerç Electrònic subjecte a contractació o contraprestació econòmica, s ' hauran d' acceptar les Condicions Generals de Contractació especificades en el seu cas.
La utilització del Websiti atribueix la condició d'usuari del Website (en endavant, Usuari) i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Website té una durada limitada al moment en què l'Usuari es trobi connectat al Website o a algun dels serveis que a través d'aquests es faciliten. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna  de les ocasions en què es proposi utilitzar el Website, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poguessin patir modificacions.
Alguns serveis del Website accessibles per als usuaris d'Internet  o exclusius per als clients de SERIGRAFIA ARBO poden estar sotmesos a condicions particulars, reglament i instruccions que,  si  s'escau, substitueixen, completen  i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per  l'Usuari abans  d'iniciar-se la prestació dels corresponents.
 
 

2.- IDENTIFICACIÓ DEL PROPIETARI DEL WEBSITE                                                                                                                                       

 
Titular del Website: JORDI BONASTRA VEA - NIF/DNI 46321001J
Adreça: C/Holanda, 33 bis.  08903, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona), España
Contacte: Tel. 934318521 - Correu electrònic: arbo@arboser.com
Registre mercantil o autorització administrativa:  
Activitat: ARTS GRAFIQUES
 
 
3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES                                                                                                                                       
Tots els elements que formen el Website, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programaris, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com la seva estructura, disseny gràfic, còdigos font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen   , són titularitat de SERIGRAFIA ARBO o dels seus col·laboradors i estan  protegits  pels drets  de propietat intel·lectual i industrial corresponent,
El titular del lloc Web (SERIGRAFIA ARBO) prohibeix expressament la realització de 'framing' o la utilització per part de l'Usuari o de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració   original o continguts del nostre lloc Web.
L  ' ús dels continguts haurà de  respectar el seu llicenciament particular.  De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del titular del lloc Web, SERIGRAFIA ARBO.
Únicament s' autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc Web, sempre que ambcurren totes i cadascuna de les condicions següents :
Es mantingui la integritat dels  continguts, documents o gràfics
Se citi expressament el titular del lloc Web com a  font i origen d'aquells.
El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb les finalitats de la Web i/o activitat del titular del lloc Web.

No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació
Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat pel  titular del lloc Web, prèviament i expressament.
Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, SERIGRAFIA ARBO reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la  seva sola menció o aparició en la Web l'existència de drets ni  de   cap responsabilitat  sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació.
SERIGRAFIA ARBO declara el seu respecte als  drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers;  per això, si considera que el Website poguessin estar violant els seus drets, es  posi en contacte amb SERIGRAFIA ARBO.
 
 

4.- CONDICIONS GENERALS D' ÚS                                                                                                                                       

El Website té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i  dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.
  L'ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc Web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d'aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc Web.
El titular del lloc Web es reserva la facultat d'efectuar , en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d ' aquesta.
Amb l'  objecte de mantenir actualitzada la informació publicada el portal Web, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegitsidos en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient  comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.
 
 

5.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT                                                                                                                                       

5.1.- DE LA INFORMACIÓ
 L'accés al Website no implica obligació per part de SERIGRAFIA ARBO de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix.   Els continguts d'aquest  Website són de caràcter general i no constitueixen, de cap  manera, la prestació d'un  servei d'assessorament  legal o fiscal de cap tipus,  per la  qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de  l' Usuari.
SERIGRAFIA ARBO no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Website ni de les dades i perjudicis produïts en  l'Usuari o tercers  amb motiu d' actuacions que tinguin com a  únic fonament la informació obtinguda al  Website.
La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís  del  seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització  dels continguts del Website.
 
5.2.- DE LA QUALITAT DEL SERVEI DEL WEBSITE
L'accés al Website no implica l'obligació per part de SERIGRAFIA ARBO de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós.  Correspon a l' Usuari, en tot cas, la disponibilitat d' eines adequades per a  la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.
  SERIGRAFIA ARBO no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Website, ni del mal funcionament del navegador Web o  l'ús de versions no actualitzades del mateix.
 
5.3.- DE LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI
 L'accés al Website requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals  no correspon a  SERIGRAFIA ARBO.  Per tant, els serveis que es proveeixen a través del Website poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Website .
SERIGRAFIA ARBO no es responsabilitza  dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts en  l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que  produeixin la suspensió, cancel·  lació o interrupció del servei del Website durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
 
5.4.- DELS  CONTINGUTS I SERVEIS ENLLAÇATS A TRAVÉS DEL PORTAL
El servei  d'accés al Website inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, 'Llocs Enllaçats'). En aquests casos, SERIGRAFIA ARBO actua com a  prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE) i només serà responsable  dels continguts i serveis      subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu  de la il·licitud i  no hagi desactivat l' enllaç amb la deguda diligència.
En el supòsit que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a SERIGRAFIA ARBO d'acord  amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 7,  sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l' obligació de retirar el corresponent enllaç.
En cap cas, l' existència de Llocs Enllaçats ha de  pressuposar l' existència d'  acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació  de SERIGRAFIA ARBO amb les manifestacions, continguts o serveis que es proveeixen.

SERIGRAFIA ARBO no coneix els continguts i serveis  dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels  danys produïts  per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i  inutilitat dels  continguts i/o serveis dels  Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a SERIGRAFIA ARBO
 
 

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS                                                                                                                                       

Per a aquells casos que es recabin, tractin o emmagatzemen dades personals, es farà  de  conformitat amb la Política de Privacitat publicada  al Website i que pot consultar  al peu  o footer del lloc Web.
 
 

7.- ÚS DE COOKIES                                                                                                                                       

El Website utilitza cookies conforme a l'establert  en la nostra Política de Cookies que pot consultar al peu o footer del lloc Web...
 
 

8.- COMUNICACIÓ D' ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT O INADEQUAT                                                                                                                                        

  En el cas que  l'Usuari o qualsevol altre  usuari d'Internet  tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines  els  continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius,  denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb SERIGRAFIA ARBO indicant els  següents extrems:
Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;  Descripció dels  fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;
En el supòsit de violació de drets,  com ara propietat intel·lectual i industrial,  les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant.  Així mateix, haurà  d' aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si  s' escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui  persona diferent del comunicant;
Declaració expressa  que la informació continguda en la reclamació és exacta.
 
La recepció per part de SERIGRAFIA ARBO de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa  la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o  continguts indicats pel comunicant.
Així mateix, haurà d' aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si s ' escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant.
 
 

9.- MODIFICACIÓ DE L' AVÍS LEGAL                                                                                                                                       

  Per tal de millorar les prestacions del lloc Web, SERIGRAFIA ARBO es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació  continguda en el lloc Web, de la configuració i disseny  d'aquest i del present avís legal, així com de qualssevol altres condicions particulars. Per tant, L'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i  cadascuna de les ocasions en  què accedeixi al Website.
 
 

10.- JURISDICCIÓ                                                                                                                                       

SERIGRAFIA ARBO es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per  l'incompliment de les presents condicions de    l'Avís Legal.
Per a totes les qüestions que  se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'  aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents se sotmetran  a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.
 
 

11.- LLEI APLICABLE                                                                                                                                       

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte   d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present lloc Web,  es regirà per la normativa vigent i d ' aplicació al territori espanyol.
Reservats tots els drets d'autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.
 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (en endavant RGPD), Jordi Bonastra Veá, a partir d'ara Serigrafia Arbó, posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals:


IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT


Jordi Bonastra Veá
CIF: 46321001J
Carrer Holanda, 33 bis · 08903 · L'Hospitalet de Llobregat

 

Les dades de caràcter personal que, si escau, es demanen per a la prestació dels serveis, seran tractades de conformitat amb la nostra Política de Privacitat.


El règim aplicable als cookies que es puguin utilitzar es regula en la nostra Política de Cookies.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres en els següents números i adreça:
Telèfon: 934 318 521 o 658 870 003 / Correu Electrònic: arbo@arboser.com

Dades de contacte del delegat de Protecció de dades:
arbo@arboser.com

D`acord amb el disposat en la normativa vigent, Serigrafia Arbó només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l`Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l`autoritat competent a cada moment. És per això que Serigrafia Arbó es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s`accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits Serigrafia Arbó anunciarà, en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de Serigrafia Arbó que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S`informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d`accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis oferts per Serigrafia Arbó, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del que és titular Serigrafia Arbó, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L`USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d`accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A L`ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT

Carrer Holanda, 33 bis · 08903 · L'Hospitalet de Llobregat (PROTECCIÓ DE DADES)

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà del que quedi constància de la seva recepció, a Serigrafia Arbó, a l`adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i email. Aquesta informació és rebuda per Serigrafia Arbó i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Serigrafia Arbó és responsable d`aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Serigrafia Arbó, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l`organització, així com la realització d`activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d`estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d`implementació dels mateixos per a l`accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En el seu cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè Serigrafia Arbó pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l`entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L`USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

L`introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l`acceptar les presents condicions d`ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d`ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a www.arboser.com.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L`USUARI

Així mateix, i tret que s`hagi informat a l`usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s`hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a Serigrafia Arbó tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos Serigrafia Arbó col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Serigrafia Arbó no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d`aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

Serigrafia Arbó no ven, lloga o cedeix els emails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D`INFORMACIÓ

Ocasionalment, Serigrafia Arbó envia un email notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web de Serigrafia Arbó.

En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un email a arbo@arboser.com (consignar l`adreça pel departament corresponent).

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l`accés als websites com l`ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d`exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Per tant, l`ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d`aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l`ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia Serigrafia Arbó, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.

Serigrafia Arbó no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d`informació contemplat en l`article 10 de la vigent Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d`on pot descarregar diferents aplicacions, és Serigrafia Arbó, amb CIF 46321001J, amb domicili a Carrer Holanda, 33 bis · 08903 · L'Hospitalet de Llobregat, amb domini d`Internet www.arboser.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a la següent adreça de correu electrònic: arbo@arboser.com.

CONCEPTE D`USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d`usuari, i implica l`acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Serigrafia Arbó en el mateix moment que l`usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l`usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Serigrafia Arbó no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles 'links' o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d`un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l`usuari i Serigrafia Arbó no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d`un vincle aliè a Serigrafia Arbó, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l`ús o mal ús d`un vincle, o de la informació obtinguda a través d`ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l`accés, o de l`intent d`usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de Serigrafia Arbó, com a l`accedir a la informació d`altres webs des de la web de Serigrafia Arbó.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines.

La finalitat d`aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l`ordinador de l`usuari i que permeten obtenir la següent informació:

Data i hora de l`última vegada que l`usuari va visitar la web.
Disseny de contingut que l`usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
Elements de seguretat que intervenen en el control d`accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De forma periòdica s`incorporen canvis a la informació continguda.

Serigrafia Arbó pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Serigrafia Arbó ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s`han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s`adverteix que els continguts d`aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de Serigrafia Arbó.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D`UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Serigrafia Arbó declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Serigrafia Arbó no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d`aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Serigrafia Arbó.

Serigrafia Arbó no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d`errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que Serigrafia Arbó realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d`incidents.

En cas que l`usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Serigrafia Arbó, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d`explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l`exprés i previ consentiment i per escrit de Serigrafia Arbó.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d`utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Serigrafia Arbó o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d`Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L`incompliment de l`assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Serigrafia Arbó.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Serigrafia Arbó, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d`aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Serigrafia Arbó és lliure de limitar l`accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l`email. Serigrafia Arbó, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l`única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d`evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de Serigrafia Arbó, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s`entén que autoritzen a Serigrafia Arbó per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Serigrafia Arbó, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d`autor que estigui previst legalment. Així mateix, s`entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d`enviar per email tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de Serigrafia Arbó.

D`acord amb lo assenyalat en el paràgraf anterior, Serigrafia Arbó queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d`adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre`s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d`autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l`esforç portat a terme per Serigrafia Arbó pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de Serigrafia Arbó, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Serigrafia Arbó. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de Serigrafia Arbó sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

Serigrafia Arbó no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc,… de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del website de Serigrafia Arbó.
    Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

     

    Configuració de cookies